Polityka Prywatności

 PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W NOWE MIASTO SP. Z O.O. 

Na zasadach określonych w niniejszej informacji Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – właściciel Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs, przetwarza dane osobowe Klientów. 

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 24, adres e-mail: biuro@nowemiasto.zory.pl., dalej jako „Administrator”. 

Jakich danych osobowych potrzebujemy? Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe? 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania zawartej umowy, w tym kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług i realizacji procedur reklamacyjnych, a także umożliwienie Administratorowi realizacji obowiązków zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

Dodatkowo przetwarzamy dane osobowe Klienta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nowe Miasto sp. z o.o. którym jest: 

− przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – np. do celów podatkowych i rachunkowych); 

− windykacja należności oraz prowadzenie postępowań sądowych. 

Nowe Miasto Sp. z o.o. może wymagać podania następujących danych osobowych, aby móc realizować umowy zawarte z osobą fizyczną: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr NIP, nr telefonu, informacje o firmie i jej siedzibie – w przypadku działalności gospodarczej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych lub rachunkowych. 

Umożliwienie nam przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych wynikających ze świadczenia i rozliczania usług. Brak udostępnienia wymaganych prawem danych na rzecz Nowe Miasto Sp. z o.o. lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam wykonanie danej umowy. 

Kto może mieć dostęp do danych osobowych? 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie gdy wymagają od nas tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Co zrobić, jeśli nie życzę sobie dalszego przetwarzania danych osobowych? 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili cofnąć bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz innych negatywnych konsekwencji, kierując swoją prośbę na adres e-mail: biuro@nowemiasto.zory.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 

Jakie przysługuję mi prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych? 

Każdy ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Do kiedy będą przechowywane dane osobowe? 

Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, (tj. okres korzystania z usług Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach w tym uczestniczenia w programach do których Klient przystąpił), a także po jej zakończeniu w celach: 

− dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

− wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

− zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

− statystycznych i archiwizacyjnych, 

maksymalnie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w przepisach prawa. 

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@nowemiasto.zory.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1 powyżej. 

Nowe Miasto sp. z o.o. zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności prawa dostępu, żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. 

Polityka Prywatności

 

RODO – Polityka Prywatności – PDF